Statut Fundacji Zielone Jutro

Rozdział I
Postanowienia Ogólne

§ 1

 1. Fundacja Zielone Jutro zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Marcina Sikora zwanym dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym, sporządzonym w dniu 10.02.2020r. przez notariusza Annę Mrotek w kancelarii notarialnej w Bydgoszczy, ul. Niedźwiedzia 9/3, 85-103 Bydgoszcz, województwo kujawsko-pomorskie.
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz postanowień niniejszego Statutu.
 3. Fundacja będzie używać nazwy: Fundacja Zielone Jutro.
 4. Fundacja ma osobowość prawną, samodzielnie we własnym imieniu nabywa prawa i zaciąga zobowiązania.
 5. Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 6. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
 7. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
 8. Akt ustanowienia Fundacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

§ 2

 1. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy do spraw środowiska.

§ 3

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Bydgoszcz (województwo kujawsko- pomorskie).
 2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz współpracować z instytucjami zagranicznymi. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie, zwane dalej „ośrodkami zamiejscowymi”.

§ 4

 1. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego – logo oraz pieczęci zawierającej nazwę Fundacji.
 3. Fundacja może ustanowić odznaczenia, medale honorowe, certyfikaty i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla realizacji celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.
 4. Odznaczenia, medale, certyfikaty, nagrody i wyróżnienia przyznaje Zarząd Fundacji. Certyfikaty również mogą być przyznawane w przypadku uzyskania takiej zgody od osób, firm i instytucji, które je wydają.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji

§ 5

 1. Fundacja w ramach swojej działalności statutowej realizuje zadania z zakresu działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego.

§ 6

 1. Celami działania Fundacji są:
  1. Działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
  2. Edukacja ekologiczna i wspieranie inicjatyw proekologicznych.
  3. Redukcja zanieczyszczeń środowiska naturalnego.
  4. Ochrona terenów przyrodniczych i zwierząt.
  5. Wspieranie, integracja i promocja organizacji pozarządowych oraz ich działań w zakresie ochrony środowiska.
  6. Rozszerzenie i podniesienie świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska, ekologicznego trybu życia oraz zrównoważonego rozwoju.
  7. Upowszechnianie najnowszych metod ochrony środowiska.
  8. Popularyzacja i wspomaganie działań skierowanych na przekształcanie odpadów cywilizacyjnych w dobra użytkowe.
  9. Wsparcie i pomoc finansowa dla podmiotów zajmujących się pomocą zwierzętom.
  10. Promowanie rozwiązań przyjaznych środowisku naturalnemu wśród podmiotów związanych z projektowaniem i budową infrastruktury.
  11. Promowanie odnawialnych źródeł energii.
  12. Wspieranie ofiar przestępstw środowiskowych.
  13. Propagowanie ekoturystyki.
  14. Promocja i organizacja wolontariatu.

§ 7

 1. Zmiana celów działania Fundacji może nastąpić poprzez zmianę statutu Fundacji.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizację akcji sprzątania lasów oraz innych terenów, a także wspieranie podmiotów, grup nieformalnych oraz osób prywatnych prowadzących taką działalność.
 2. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi, ośrodkami akademickimi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji celów Fundacji.
 3. Udział w konsultacjach społecznych w kwestiach związanych z celami fundacji.
 4. Występowanie z postulatami, wnioskami oraz ocenami do podmiotów i osób mających wpływ na tworzenie aktów prawnych odnośnie wprowadzania rozwiązań pozytywnie wpływających na środowisko naturalne.
 5. Występowanie z postulatami, wnioskami oraz ocenami do podmiotów i osób odnośnie stosowania praktyk przyjaznych środowisku.
 6. Monitoring terenów zagrożonych zanieczyszczeniem, w szczególności powstawaniem nielegalnych wysypisk śmieci.
 7. Promocję zagadnień ekologii, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju.
 8. Zakup narzędzi, urządzeń oraz innych elementów wyposażenia w tym środków transportu, służącym realizacji celów fundacji.
 9. Działalność edukacyjna, wydawnicza, informacyjna i reklamowa.
 10. Publikacje, w tym prowadzenie portali internetowych i innej działalności w Internecie.
 11. Organizowanie zbiórek rzeczowych i pieniężnych na realizację celów statutowych.
 12. Wykup, dzierżawę lub stosowanie innych form opieki w stosunku do obszarów przyrodniczych.
 13. Przyznawanie stypendiów, nagród, dotacji osobom fizycznym i prawnym wybitnie przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.
 14. Wspieranie ośrodków i schronisk dla zwierząt, centrów edukacji ekologicznej, instytucji wspierających ochronę środowiska i zwierząt.
 15. Zwiększanie dostępności osobom niepełnosprawnym, wykluczonym społecznie, przewlekle chorym, do środowiska przyrodniczego.
 16. Udział w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących problematyki ochrony środowiska i zwierząt.
 17. Propagowanie odnawialnych źródeł energii.
 18. Zorganizowanie i prowadzenie biura.
 19. Prowadzenie działalności statutowej odpłatnej.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

§ 9

 1. Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatora w kwocie 1000 zł (słownie: tysiąc złotych)tworzący fundusz założycielski Fundacji, a także środki finansowe, nieruchomości, ruchomości oraz inne prawa majątkowe nabyte przez Fundację w trakcie jej działalności.
 2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym Statucie.

§ 10

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 11

 1. Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
  1. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,
  2. dotacji, grantów, dofinansowań i subwencji,
  3. dochodów uzyskanych z aukcji, kwest, akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych oraz prywatnych,
  4. dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego oraz praw majątkowych Fundacji,
  5. dochodów z działalności statutowej odpłatnej,
  6. innych wpływów.
 2. Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji według swobodnego uznania jej Zarządu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 3. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność pożytku publicznego nieodpłatna i odpłatna na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku. Osiągany przez nią dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.

§ 12

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lecz tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 13

 1.  Majątek Fundacji nie może być obciążony przez:
  1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
  4. zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV
Władze Fundacji

§ 14

Organem Fundacji jest:

 1. Zarząd Fundacji.

§ 15

 1. Zarząd Fundacji może składać się od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków i jest powoływany przez Fundatora w drodze uchwały na czas nieoznaczony. Powołując Zarząd Fundator wskazuje Prezesa Zarządu.
 2. W skład Zarządu Fundacji może wchodzić Fundator Fundacji.
 3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji oraz zwrot udokumentowanych wydatków związanych bezpośrednio z pełnioną funkcją w tym kosztów podróży.
 4. Mandat członka Zarządu Fundacji wygasa:
  1. z dniem odwołania członka Zarządu przez Fundatora,
  2. złożenia przez niego rezygnacji
  3. jego śmierci.
 5. Zarząd Fundacji w całości lub poszczególni członkowie Zarządu są odwoływani przez Fundatora w drodze uchwały. Odwołanie może nastąpić w przypadku:
  1. choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
  2. nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
  3. działania na szkodę Fundacji,
  4. utraty praw publicznych na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  5. istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu.

§ 16

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i realizowanie jej celów statutowych;
  2. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
  3. sporządzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Fundacji;
  4. przygotowywanie rocznych i wieloletnich planów i programów działania Fundacji;
  5. przygotowywanie rocznych i wieloletnich planów finansowych i rzeczowych oraz sprawozdań z ich realizacji;
  6. ustalanie struktury organizacyjnej Fundacji oraz obowiązujących w Fundacji regulaminów wewnętrznych;
  7. ustalanie wielkości zatrudniania, wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji oraz zatrudnianie pracowników;
  8. przekazywanie Fundatorowi rocznych sprawozdań z działalności określonej w pkt. c, d i e.

Rozdział V
Sposób Reprezentacji

§ 17

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
 2.  W sprawach majątkowych powyżej kwoty 50 000 zł wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.

§ 18

Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do pełnienia określonych zadań wyodrębnionych ze sfery spraw należących do Fundacji.

§ 19

 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 1 (jeden) raz na rok.
 2. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje i przewodniczy im Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności inny upoważniony przez niego członek Zarządu Fundacji.
 3. Prezes ma obowiązek zwołać posiedzenie Zarządu Fundacji na pisemny wniosek złożony przez co najmniej jednego członka Zarządu lub Fundatora. Wniosek o zwołanie posiedzenia Zarządu powinien zostać złożony na ręce Prezesa Zarządu i powinien zawierać proponowany porządek obrad. Wniosek nie wymaga uzasadnienia. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku.
 4. Jeżeli Prezes nie zwoła posiedzenia Zarządu we wskazanym wyżej terminie z porządkiem obrad wskazanym we wniosku, prawo jego zwołania przysługuje osobom, które wystąpiły z wnioskiem.
 5. W posiedzeniach Zarządu Fundacji mogą uczestniczyć zaproszone osoby. Udział tych osób w posiedzeniach Zarządu ma jedynie charakter doradczy.
 6. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad.
 7. Tryb zwoływania posiedzeń Zarządu, a także zakres, sposób sporządzania i tryb przyjmowania protokołów z posiedzeń Zarządu określa uchwalony przez Zarząd regulamin.

§ 20

 1.  Posiedzenie Zarządu Fundacji jest ważne i władne do podejmowania uchwał, jeżeli jest na nim obecnych co najmniej 2 (dwóch) członków Zarządu, a wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i przedmiocie posiedzenia Zarządu Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
 3. Jeżeli w skład Zarządu wchodzi jedna osoba, wówczas ma prawo do samodzielnego podejmowania uchwał.

Rozdział VI
Zmiana Statutu Fundacji

§ 21

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały na wniosek członka Zarządu. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Rozdział VII
Likwidacja Fundacji

§ 22

 1. Fundacja podlega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych lub wyczerpania majątku Fundacji.
 2. Decyzję w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji. Decyzja w sprawie likwidacji Fundacji powinna zawierać także określenie przeznaczenia majątku Fundacji po jej likwidacji, z zastrzeżeniem, że majątek ten może być przeznaczony jedynie na cele „non profit”.
 3. Likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd Fundacji.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§ 23

 1. Statut sporządzono i podpisano w 5-ciu jednobrzmiących egzemplarzach.
 2. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy sąd.
 3. W sprawach nieunormowanych w treści Statutu mają zastosowanie postanowienia ustawy o fundacjach oraz inne aktualnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące działalności fundacji.

Statut został przyjęty dnia 10.02.2020 r.